Polityka prywatności

§ 1 Wstęp

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa kwestie związane z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, (dalej „UODO”) Snażyk Granicki spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (03-940), przy ulicy Genewskiej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452176, NIP: 5213644729 (dalej „Organizator”) danych osobowych Uczestnika.

 2. Wszelkie wyrażenia pisane w Polityce wielką literą będę miały znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod adresem http://vckongres.pl/regulaminy/regulamin.

 

§ 2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowią:

  1. zgody udzielone przez Uczestnika,

  2. niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji umów zawartych przez Uczestnika z Organizatorem, jak również podjęcia działań przed zawarciem powołanych umów na żądanie Uczestnika;

  3. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora albo odbiorców danych.

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wszystkie usługi świadczone przez Organizatora będą dostępne.

 

§ 4 Cel i zakres przetwarzania danych Uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w UODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

 2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem umów i usług oraz w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Organizatora.

 3. W celu wysyłania Uczestnikowi informacji i materiałów handlowych, oraz informacji i materiałów marketingowych Organizator będzie przetwarzać podany przez Uczestnika adres e-mail i imię.

 4. W celu wykonania usług Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe włączając, ale nie ograniczając tego zakresu do następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko.

 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto dane osobowe Uczestników będą udostępniane podmiotom trzecim w celu należytego wykonania usług świadczonych przez Organizatora.

§ 6 Uprawnienia

 1. Uczestnicy są uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich, a także uzyskania od Organizatora następujących informacji:

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych w ramach danego

zbioru,

b) od kiedy dane są przetwarzane w danym zbiorze,

c) o źródle z którego pochodzą dane,

d) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.

 1. Ponadto na żądanie Uczestnika Organizator uzupełni, uaktualni oraz sprostuje dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie, jeśli dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Poza tym w przypadku przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celu marketingu bezpośredniego Uczestnik jest uprawniony do:

a) wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,

b) wniesienia sprzeciwu.

 1. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przesłać Organizatorowi stosowne żądanie na adres e-mail kontakt@vckongres.pl.

 

§ 7 Zasady ochrony danych osobowych

 1. Organizator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe Uczestnika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Do przetwarzania danych osobowych Uczestnika dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające stosowne zezwolenia i upoważnienie od Organizatora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania danych osobowych Uczestnika w tajemnicy.

 

§ 8 Ciasteczka – pliki cookies

 1. Organizator oświadcza, że Platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).

 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Platformy i zapisują się na urządzeniu Użytkownika Platformy (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies można przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl

 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Użytkownika Platformy, ale umożliwiają Organizatorowi określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Platformę (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę Platformę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (co go najbardziej zainteresowało w Platformie).

 4. Organizator wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy,

b) statystycznym,

c) przystosowania Platformy do Państwa preferencji.

 1. Organizator może umieszczać na urządzeniu Użytkownika zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

 2. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

 3. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

 4. Pliki trwałe, to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania z Platformy, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika Platformy podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Platformy usprawnienia działania Platformy za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Platformy, zapamiętywania ustawień Użytkownika Platformy dotyczących ich preferencji, pokazywania Użytkownikom Platformy, że są zalogowani w Platformie.

 5. Organizator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na Platformie oraz sposobu korzystania z Platformy.

 6. W każdej chwili Użytkownik Platformy może usunąć pliki cookies pozostawione przez Platformę ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

 7. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Platforma może nie funkcjonować prawidłowo.

 8. Organizator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego Państwo używacie łącząc się z Platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej Państwo korzystacie, o IP Państwa komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

 9. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym.

 10. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Platformie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Uczestnika.

 11. Organizator będzie wykorzystywać w celach statystycznych następujące dane: liczbę, częstotliwość oraz efektywność w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika oraz będzie
  uprawniony do publikacji powołanych statystyk, w szczególności w ramach konferencji,
  spotkań branżowych oraz w prasie branżowej.

§ 9 Zmiany polityki prywatności

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności na zasadach tożsamych do wskazanych w Regulaminie.

 2. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 14.03.2018 roku.