Regulamin

§1 Informacje Ogólne

 1. Organizatorem VC Kongresu (dalej „Wydarzenie”) jest Snażyk Granicki spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (03-940), przy ulicy Genewskiej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452176, NIP: 5213644729 (dalej „Organizator”).

 2. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej www.vckongres.pl (dalej „Platforma”).

 3. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Wydarzeniu oraz świadczenia usług przez Organizatora.

 4. Wydarzenie jest biletowane (dalej „Bilet”) i odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4 w Warszawie (dalej „Miejsce Wydarzenia”) od godziny 9:30 do 16.

 5. Platforma stanowi własność Organizatora. Organizator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Platformie, w całości lub w części. Nazwa Platformy, logo, zasady działania Platformy, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13) oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów wspólnotowych.


 

§2 Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez wszystkich użytkowników Platformy (dalej „Użytkownicy”) z usług formularza rejestracyjnego i otrzymania Biletów, niezbędne jest łącznie:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

 2. W ramach Platformy i formularza rejestracyjnego zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 3. Organizator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

 4. Organizator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Organizator zaleca stosowanie przez Użytkowników z programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.


 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone są przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. W ramach usług świadczonych na Platformie, Organizator udziela Użytkownikom nieodpłatnego dostępu do Platformy i zobowiązuje się do jej utrzymania bez zbędnych przerw lub przestojów.

 3. Użytkownicy wyrażają zgodę na postanowienia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkowników nie są oni uprawnieni do korzystania z usług Organizatora.

 4. Na Platformie świadczona jest nieodpłatna usługa formularza rejestracyjnego pozwalająca na otrzymanie Biletu uprawniającego do udziału w Wydarzeniu.

 5. Skorzystanie z usługi formularza rejestracyjnego wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.


 

§4 Warunki udziału w Kongresie

 1. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyły 16 rok życia i uzyskały zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Wydarzeniu i posiadają Bilet wstępu na Wydarzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wyżej wymienione osoby fizyczne biorące udział w Wydarzeniu zwane są dalej jako Uczestnicy.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w każdym czasie, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Uczestnika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Uczestnik nie przedstawi takiego dokumentu niezwłocznie, Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału takiego Uczestnika w Wydarzeniu do chwili przedstawienia dokumentu.

 3. Bilety są bezpłatne. Pula Biletów jest ograniczona. Bilety są dostępne dla osób reprezentujących organizację pozarządową, media, administrację publiczną, środowiska akademickie lub startup. Każde takie zgłoszenie podlega weryfikacji.

 4. Bilety mają charakter osobisty i nie mogą być zbywane lub przekazywane. Każdy Bilet upoważnia do wstępu na Wydarzenie 1 (słownie: jednej) osoby i do wymiany na jeden identyfikator imienny.

 5. W celu otrzymania Biletu, potencjalny Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej www.vckongres.pl.

 6. W ramach formularza potencjalny Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych, w tym danych osobowych (dalej „Dane Osobowe”):

  1. imię i nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. nazwa firmy,

  4. stanowisko.

 7. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości potencjalnego Uczestnika bądź podanych przez niego danych, Organizator może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego ich prawdziwość lub tożsamość Uczestnika.

 8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podania fałszywych lub niepełnych informacji, Organizator może odmówić Uczestnikowi wydania Biletu lub anulować wydany Bilet.

 9. Organizator poinformuje potencjalnego Uczestnika o zakwalifikowaniu go do udziału w Kongresie lub o decyzji odmownej i przekaże Bilet w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.

 10. Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia informacji umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi na uzupełnionym przez Uczestnika formularzu.


 

§5 Zasady szczególne udziału w Wydarzeniu

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres email Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym.

 2. Organizator ustala program Wydarzenia oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się Wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na Platformie.

 3. Uczestnik otrzymuje w dniu Wydarzenia imienny identyfikator, który uprawnia do poruszania się na Miejscu Wydarzenia, gdzie odbywa się Wydarzenie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu imiennego identyfikatora przez cały czas pobytu w obiektach, w których odbywa się Wydarzenie i każdorazowo jest zobowiązany do jego okazania na prośbę przedstawiciela Organizatora. Wstęp do pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie, mają wyłącznie Uczestnicy posiadający imienny identyfikator. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego imiennego identyfikatora w trakcie pobytu w pomieszczeniach, gdzie odbywa się Wydarzenie, na żądanie przedstawiciela Organizatora mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Miejsca Wydarzenia. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój imienny identyfikator, po weryfikacji tożsamości poprzez pokazanie dowodu osobistego mogą otrzymać jego duplikat.

 4. Przebywanie na Miejscu Wydarzenia poza przedziałem czasowym ustalonym na Wydarzenie dopuszczalne jest jedynie za zgodą Organizatora.

 5. Uczestnicy przebywający na Wydarzeniu zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których odbywa się Wydarzenie, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora. Wskazanie w niniejszym ustępie dokumenty i instrukcje dostępne będą do wglądu podczas trwania Wydarzenia.

 6. Na Miejsce Wydarzenia nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takich osób mogą one zostać usunięte z Miejsca Wydarzenia.

 7. W Miejscu Wydarzenia zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

 8. W Miejscu Wydarzenia zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub zasady współżycia społecznego.

 9. W obiektach, w których odbywa się Wydarzenie, zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody Organizatora.

 10. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z terenu organizacji Wydarzenia bez prawa do powrotu na teren organizacji Wydarzenia lub żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w Wydarzeniu.

 11. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, jakie poniesienie poniesie Organizator w przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku do Organizatora z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika.

 12. Za przedstawiciela Organizatora w trakcie Wydarzenia uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym identyfikatorem Wydarzenia - z napisem ORGANIZATOR.

 13. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas Wydarzenia w celu promocji Wydarzenia, jak również kolejnych jego edycji oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Wydarzenia, przygotowanych przez Organizatora po jego zakończeniu.

 

§6 Skargi i reklamacje

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Wydarzenia mogą być kierowane do Organizatora:

  1. na adres e-mail kontakt@vckongres.pl

  2. na adres pocztowy Organizatora.

 2. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie reklamacja zostanie uznana za zasadną.


 

§7 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Wydarzeniu wywołaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika podczas Wydarzenia.

 3. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Platformy innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Platformy oraz świadczonych w ramach niej usług i zawierania umów drogą elektroniczną.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także utratę danych powstałą w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania Organizatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Platformy. Organizator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.

 5. Organizator zastrzega, że zabronione jest umieszczanie na Platformie i formularzu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itd.

 6. Organizator w szczególności nie odpowiada za działania i zaniechania NAZWA APLIKACJI DO REJESTROWANIA SIĘ, który jest niezależnym od Organizatora podmiotem. Organizator jedynie dołoży staranności by działania były optymalne i zapewniały jak najlepsze funkcjonowanie usług świadczonych przez Organizatora.


 

§8 Postanowienia Końcowe

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu dostępnym na Platformie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

 2. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału w Wydarzeniu.

 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 t.j. z dnia 2016.11.09).

 5. Uczestnik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 14.03.2018 r.

 7. Regulamin dostępny jest na Platformie, a także w siedzibie Organizatora.